Etusivu » Ratkaisut » TT 2017:87

TT 2017:87

Lakko
Työrauha

Diaarinumero: R 49/17
Antopäivä: 14.6.2017

Työtaistelun syynä oli yhteistoimintaneuvottelujen aloittaminen. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen. Ammattiosasto myönsi rikkoneensa työrauhavelvollisuuden ja tuomittiin hyvityssakkoon.

KANTAJA

Teknologiateollisuus ry

VASTAAJA

Metallityöväen Liitto ry

KUULTAVA

Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

Patria Aerostructures Oy:n Hallin toimipisteen 48 työntekijää oli lakossa perjantaista 21.4.2017 kello 6.00 alkaen lauantaihin 22.4.2017 kello 6.00 asti. Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu eivät osallistuneet työtaisteluun.

Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry:ssä on 430 maksavaa jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Teknologiateollisuus ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry:n ensisijaisesti työrauhavelvoitteen rikkomisesta hyvityssakkoon ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä hyvityssakkoon, ja

- velvoittaa Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry:n korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.600 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua työtuomioistuimen tuomion antamisesta lukien.

Perusteet

Lakon syynä oli yhteistoimintaneuvottelujen aloittaminen. Neuvotteluesitys annettiin toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden henkilöstön edustajille 12.4.2017 ja työntekijöiden henkilöstön edustajalle 13.4.2017. Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät yhtiössä 24.4.2017. Lakolla vastustettiin yhteistoimintaneuvotteluja ja näin ollen rikottiin työehtosopimusmääräyksiä.

Yhtiö pyrki estämään lakon kutsumalla henkilöstön edustajan paikalle yhteiseen palaveriin 19.4.2017 klo 15.00, jossa yhtiön liiketoimintajohtaja A totesi kysymyksessä olevan laittoman lakon, joten työtaistelutoimenpiteeseen ei tule ryhtyä ja työrauha tulee palauttaa. Tästä huolimatta työntekijöiden edustajat ilmoittivat, että lakko tullaan toteuttamaan.

Yhtiö ilmoitti lakosta Teknologiateollisuus ry:lle, josta oltiin yhteydessä Metallityöväen Liitto ry:een, jolloin myös vaadittiin työrauhan palauttamista.

Lakon johdosta yhtiö menetti työpäivän tuotannon. Lakon aiheuttamat taloudelliset menetykset yhtiölle olivat noin 60.000 euroa. Päivän tuotannon arvo perustuu keskimääräiseen tuotannon arvoon per työpäivä, mikä yhtiön tapauksessa lasketaan seuraavasti:

12,9 milj. euroa / 214 pv = 60.000 euroa/pv. Menetetyt työtunnit lakkoon osallistuneiden osalta olivat yhteensä 520 tuntia.

Työehtosopimukseen kohdistuminen

Työntekijät pyrkivät työtaistelutoimenpiteellä painostamaan työnantajaa luopumaan työnjohto-oikeudestaan. Työtaistelu kohdistui siten työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen.

Ammattiosaston vastuu

Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry (ammattiosasto) rikkoi työrauhavelvollisuutta salliessaan ammattiosastoa työpaikalla edustavien henkilöiden olla mukana päättämässä työtaistelutoimenpiteestä ja olla tukemassa sekä organisoimassa sitä. Ammattiosasto laiminlöi joka tapauksessa työehtosopimuslain mukaan sille kuuluvan valvontavelvollisuuden sallimalla jäsentensä ryhtyä työehtosopimuslain ja työehtosopimuksen vastaiseen työtaisteluun ja laiminlöi ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin työrauhan ylläpitämiseksi. Ammattiosasto tai niiden edustajat eivät ryhtyneet mihinkään tai ainakaan riittäviin toimenpiteisiin lakon estämiseksi tai lopettamiseksi.

Hyvityssakkoa korottavana tekijänä tulee huomioida, että lakko oli hyvin etukäteen organisoitu. Lisäksi lakosta ilmoitettiin etukäteen yhtiölle ja lakon vuoksi järjestettiin tapaaminen, jossa yhtiön edustajat selvästi ilmaisivat, että kyseessä on laiton lakko. Tästä huolimatta työntekijät päättivät toteuttaa lakon. Lisäksi on huomattava, että lakkoon osallistuivat lähes kaikki yhtiön metallin työntekijät. Tämän vuoksi työnteko lakkasi lakon ajaksi käytännössä kokonaan.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Metallityöväen Liitto ry on vastannut Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry:n puolesta oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 12 §:n 3 momentin perusteella.

Metallityöväen Liitto ry on myöntänyt kanteen työrauhavelvoitteen rikkomisesta ja Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut perusteeltaan ja määrältään.

Vastauksen perusteet

Henkilöstölle pidettiin 27.3.2017 liiketoimintainfo, jossa kaikille kuulijoille jätettiin käsitys, että työn tarjonta lisääntyy lähiaikoina. Heti perään 12.4.2017 annettu neuvotteluesitys työvoiman tarpeen aivan päinvastaisesta vähentymisestä aiheutti lojaliteettikriisin ja vahvaa työnantajaan kohdistuvaa epävarmuutta työntekijöiden mielissä.

Mielenilmauksesta päätti ammattiosasto. Vastuullisesti päätettiin myös muuttaa autoklaavin ajovuoroa siten, että tuotanto pyöri turvallisesti sekä saatiin hallitusti, ilman riskejä ja turhia taloudellisia menetyksiä ajettua alas.

Pitää paikkansa, että henkilöstön edustaja kutsuttiin työvuoron päätyttyä 19.4.2017 palaveriin klo 15.00. Pääluottamusmies sai klo 15.05 puhelimitse tiedon palaverista senkin jo päätyttyä. Enää tässä vaiheessa mielenilmaus ei ollut peruutettavissa.

Mahdollisen hyvityssakon määrässä tulee huomioida mielenilmauksen lyhyt kesto ja säästyneet palkkakustannukset. Työtunteja saatettiin menettää korkeintaan 61 x 8 = 488 tuntia. Mahdollisten 55 000 euron vahinkojen määrän laskentaan tai perusteisiin ei osata ottaa kantaa, koska kumpaakaan ei ole kanteessa yksilöity mitenkään. Ilmoitettu vahinkomäärä kuitenkin vaikuttaa yhtiön normaaliin tuottavuuteen nähden vahvasti ylimitoitetuilta. Joka tapauksessa mahdollisista vahingoista tulee vähentää säästyneet palkkakustannukset 488 työtunnin osalta.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

Patria Aerostructures Oy:n Hallin toimipisteessä järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, joka alkoi perjantaina 21.4.2017 kello 6.00 ja päättyi lauantaina 22.4.2017 kello 6.00. Työtaisteluun osallistui 48 työntekijää.

Työtaistelun syynä oli yhteistoimintaneuvottelujen aloittaminen. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen.

Ammattiosaston vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakon määrää tavallisesta menettelystä poiketen. Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry on työtuomioistuimesta annetun lain 33 a §:n nojalla velvollinen korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään myönnetty.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry:n maksamaan Teknologiateollisuus ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 2.800 euroa.

Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry velvoitetaan korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.600 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Saloheimo puheenjohtajana sekä Paanetoja, Nyyssölä, Pärssinen, Tähkäpää ja Pohjola jäseninä. Esittelijä on ollut Kalske.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 14.6.2017